Quản lý văn bản

Số văn bản Số 4696/QĐ-UBND ngày 21/12/2016
Đơn vị ban hành UBND huyện
Ngày ban hành
Trích yếu Quyết định về việc phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước năm 2017.
File đính kèm QD_ve_viec_phan_bo_cac_nguon_von_dau_tu_tu_ngan_sach_Nha_nuoc_nam_2017.pdf

Văn bản khác