Quản lý văn bản

Số văn bản Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 31/1/2018
Đơn vị ban hành UBND huyện
Ngày ban hành
Trích yếu Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018
File đính kèm Quyet_dinh_Ve_viec_cong_bo_cong_khai_du_toan_ngan_sach_nam_2018.pdf

Văn bản khác