Quản lý văn bản

Số văn bản Dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Đơn vị ban hành UBND huyện
Ngày ban hành
Trích yếu HỆ THỐNG BIỂU TRONG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ĐẦU
File đính kèm CHU_CHUYEN_H._LAM_THAO.pdf
HANG_MUC_CONG_TRINH.pdf
BAN_DO_DIEU_CHINH.pdf

Văn bản khác