Quản lý văn bản

Số văn bản Số 56/QĐ-UBND ngày 14/01/2019
Đơn vị ban hành UBND huyện
Ngày ban hành
Trích yếu Về việc công bố dự toán thu ngân sách trên địa bàn, Dự toán chi ngân sách địa phương, Phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2019
File đính kèm Quy_t_nh_v_vi_c_c_ng_b_d_to_n_thu_ng_n_s_ch_tr_n_a_b_n_D_to_n_chi_ng_n_s_ch_a_ph_ng_Ph_ng_n_ph_n_b_ng_n_s_ch_huy_n_n_m_2019.pdf

Văn bản khác