Hội đồng Nhân dân huyện

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ công tác hiện nay

Số ĐT

1

 Nguyễn Xuân Tường

18/7/1963

Chủ tịch

0210.3825.773

2

Nguyễn Thị Dưỡng

29/8/1971

PCT Thường trực

0210.3825.875

3

Chử Đức Khoa 

12/11/1975

Phó Chủ tịch

0210.3825.755

4

Vũ Hữu Quang

04/7/1963

Trưởng Ban KT-XH

0210.3825.775

5

Trần Ngọc Dũng

1984

P.Trưởng Ban KT-XH

 

6

 Bùi Hoài Giang

20/4/1974

Trưởng ban Pháp chế

0210.3825.776

7

Nguyễn Diệu Thúy

1983

P.Trưởng Ban Pháp chế

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Các tin khác