Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II năm 2019

      Sáng 23/9, Huyện ủy Lâm Thao tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II năm 2019, lồng ghép chuyên đề Giáo dục đạo đức Cách mạng trong thời kỳ mới.

      Đến dự có các đồng chí: Ngô Đức Sáu – UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện; Lương Ngọc Khanh – HUV, Phó Trưởng BTC Huyện ủy cùng 73 học viên đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

      Trong thời gian 10 ngày, các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu 10 chuyên đề về: chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở VN; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoat động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên ĐCSVN. Ngoài 10 chuyên đề trên, các học viên còn được nghiên cứu 4 nội dung của chuyên đề Giáo dục đạo đức Cách mạng trong thời kỳ mới.

      Thông qua lớp bồi dưỡng giúp học viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm người đảng viên trên từng cương vị; vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức Đảng CSVN./.

Cẩm Nhung – Đức Thuận