Quyết định về việc công bố dự toán thu ngân sách trên địa bàn, Dự toán chi ngân sách địa phương, Phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2019