VIDEO | ẢNH
10 điểm mới nổi bật của Luật căn cước có hiệu lực từ ngày 01/7/2024
Lễ giao, nhận quân huyện Lâm Thao năm 2024 Lễ giao, nhận quân huyện Lâm Thao năm 2023 Lâm Thao lên đèn