VIDEO | ẢNH
Lễ giao, nhận quân huyện Lâm Thao năm 2024
Lễ giao, nhận quân huyện Lâm Thao năm 2023 Lâm Thao lên đèn Truyền thống vẻ vang của Nhà giáo Việt Nam, niềm tin cho chặng đường giáo dục mới